Kategori: Tanzimat Edebiyatı

İslamcılık

İslamcılık ♦ Osmanlı İmparatorluğu, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup insanları bünyesinde barındırsa da büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir devlettir. Osmanlı padişahı aynı zamanda “halife” olup yeryüzündeki bütün Müslümanların lideri, yani Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi (zıllullah)dir. ♦ Osmanlıdaki İslamcılık, gerçekte Osmanlıcılığın bir

Servet-i Fünun Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI İLE TANZİMAT EDEBİYATININ KARŞILAŞTIRILMASI 1. Fransız edebiyatını örnek alarak edebiyatımızı yenileştirmek, divan edebiyatına benzemeyen bir edebiyat kurmak, hem Tanzimat edebiyatçılarının hem Servetifünuncuların ortak amacıdır. 2. Tanzimatın birinci döneminde benimsenen “toplum için sanat” anlayışı, ikinci dönemde yerini “sanat için

Tanzimat Dönemi’nde Gazetecilik

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE GAZETECİLİK ♦ Tanzimat Dönemi’nde gazetecilik çalışmaları edebiyatla yakından ilgilidir. Birçok yazar gazetecilikle uğraşmış, ilk edebî yazılar önce gazetelerde yayımlanmıştır. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Mithat Efendi, Ebuzziya Tevfik, Şemsettin Sami dönemin gazete çıkarmış ünlü yazarlarıdır.

Tanzimat Döneminde Eleştiri

TANZİMAT DÖNEMİNDE ELEŞTİRİ 1. Eleştiri, Türk edebiyatında bağımsız bir tür olarak Tanzimat Dönemi’nde başlar. Batı’yı örnek alan yeni Türk edebiyatının kurulma sürecinde karşılaşılan sorunlar üzerinde çözüm arayışı, eleştiri etkinliğini de beraberinde getirir. 2. Yenileşme döneminin ilk eleştirel görüşleri dil ve

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Tiyatro

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA TİYATRO 1. Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren türlerden biri olan Batı tiyatrosunun meddah, ortaoyunu, karagöz, kukla vs geleneksel seyirlik tiyatrolarımızdan en önemli farkı belli bir metne dayalı olmasıdır. 2. Edebiyatımızda metne dayalı ilk tiyatro eseri Şinasi‘nin 1859’da kaleme

Zehra Romanı Özeti

Zehra Romanının Önemi: Nabizade Nazım’ın ölümünden sonra 1896’da basılan “Zehra” adlı romanı, natüralizm etkisinde yazılmıştır. Yazar, kahramanlarının ruhsal durumlarının fizyolojik ve toplumsal etkiler altında geliştiğini göstermeye çalışmış, psikolojik roman türünü denemek istemiştir. Ancak olayda entrika öğesine fazla yer vermiş, kişi

Karabibik Özeti

Nabizade Nazım’ın 1890’da yayımladığı ve roman diye sunduğu “Karabibik”, birçok eleştirmence uzun hikâye sayılır. Eserin herkesçe kabul edilen özelliği ise Türk edebiyatında köy yaşamını konu alan ilk roman ya da hikâye olmasıdır. Realizmin bütün koşulları göz önünde bulundurularak yazılan eser aslında