Kategori: Divan Edebiyatı

Tahmis

TAHMİS ♦ Sözlük anlamıyla beşleme demektir. ♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne üçer dize ekleyerek beşer dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler tahmis edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.

Tardiye

TARDİYE ♦ Muhammesin özel bir biçimidir. ♦ Aruzun belli bir kalıbıyla (Mefûlü mefâîlün fa’ûlün) yazılır. ♦ Uyak düzeni aaaab/ccccb/ddddb biçimindedir. ♦ Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ındaki tardiyeleri en tanınmış örnekleridir.

Muhammes

MUHAMMES Sözlük anlamıyla “beşli” demektir. Her bendi beş dizeden oluşan bir nazım biçimidir Uyak düzeni aaaaa / bbbba / ccccca biçiminde olabilir. Tasavvufi ve felsefi konular, övgü, aşk başta olmak üzere her konuda yazılabilir.

Terbi

TERBİ ‘ ♦ Sözlük anlamıyla “dörtleme” demektir. ♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne ikişer dize ekleyerek dörder dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler terbi edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.

Şarkı Nazım Biçimi

ŞARKI ♦ Dörder dizelik bentlerden oluşan, biçim bakımından murabbaya benzeyen bir nazım biçimidir. ♦ Uyak düzeni aAaA – bbbA biçimindedir. ♦ Bestelenmek için yazılır. ♦ Türklerin edebiyata kazandırdığı bu nazım biçimi, halk şiirindeki türkünün etkisiyle doğmuştur. Bent sayısı azdır (2-5).

Murabba

MURABBA ♦ Dörder dizeli bentlerden oluşan nazım biçimidir. Sözlük anlamı “dört köşeli, dörtlü” demektir. Biçim bakımından halk şiirindeki koşmaya benzer. Bent sayısı genellikle 4-8 arasında değişir. Uyak düzeni aaaa / bbba / ccca … biçimindedir. Bazen İlk bendin ilk 3 dizesi

Tuyuğ

TUYUĞ Dört dizeden oluşan ve rubaiye benzeyen bir nazım biçimidir. Rubaiden farkı aruzun 11’li hece kalıbına benzeyen fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmasıdır. Tuyuğ maniden doğmuş, Türk edebiyatına özgü, milli bir nazım biçimidir. Daha çok, Azeri ve Çağatay edebiyatlarında XIV. ve

Rübai

Rübai nedir özellikleri nelerdir rubai örnekleri RUBAİ ♦ Dört dizeli tek bir bentten oluşan bir nazım biçimidir. ♦ Sözlük anlamı dörtlük demektir. ♦ Biçim olarak halk şiirindeki maniye benzer. ♦ Uyak düzeni a a x a biçimindedir. ♦ Kendine özgü

Kıta

Kıta ne demek, nedir, kıta özellikleri nelerdir, kıta örnekleri KIT’A ♦ Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Bu tür kıt’alar dörtlük diye de anılır. ♦ Beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizeleri birbiriyle uyaklıdır: xa / xa… ♦ Beyitler arasında anlam birliği