Kategori: Divan Edebiyatı

Müstezat

MÜSTEZAT : Gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle oluşur; ancak bu kısa dizeler “ziyade” adını alır, yani “dize” kabul edilmez. Uyak düzeni genellikle gazel gibidir: aa/ xa/ xa/xa/xa… Ziyadeler, eklendikleri dizelerle uyaklı olur. Aruzun belirli bir kalıbıyla yazılır. Divan

Hüsn ü Aşk

Hüsn ü Aşk “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevinin konusu kısaca şöyledir: Beni Muhabbet (Sevgi Oğulları) adlı bir kabilede aynı gün içinde iki çocuk doğar. Bunlardan kıza “Hüsn” oğlana da “Aşk” adını koyarlar. Hüsn ve Aşk büyüyünce Mekteb-i Edeb‘e giderler ve

Mesnevi

MESNEVİ Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan (aa / bb / cc / dd…) ve genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılan uzun şiirlerdir. Mesnevi, iran edebiyatının ürünüdür. Arap ve Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Divan şiirinde en uzun nazım biçimidir.

Kaside

Kaside Nedir, Kasidenin Özellikleri Nelerdir? Kasideler Divan edebiyatında gazellerden sonra en çok kullanılan nazım biçimidir. Kasidelerde daha çok devletin ileri gelenlerinden birinin övgüsü ya da yergisi yapılır. Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla kaleme alınan şiirlerdir. Beyit sayısı

Bent

Bent Nedir? Divan edebiyatı şiir geleneğinde mısra ve beyit dışındaki bütün nazım birimlerine bent denmiş, bir şiiri oluşturan aynı ölçüye sahip üçer, dörder, beşer, altışar vb. mısralık birimlerin her biri bir bent olarak değerlendirilmiştir. Divan edebiyatında farklı sayılarda mısralardan oluşan

Beyit

Beyit Nedir? Aynı ölçüyle söylenmiş iki mısradan oluşan nazım birimine divan edebiyatı şiir geleneğinde beyit denmiştir. Beyit, Batı Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nde de bazı şairler tarafından kullanılmış bir nazım birimidir. Beyit Örnekleri Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem baharın

Divan Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

1.   Divan şiirinde nazım birimi………… tir. 2.  …….. edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı. 3.  Divan şiirinde genellikle ……………  kafiye tercih edilir;………….. için kafiye anlayışı benimsenir 4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle ………. …göre ad verilir. 5. Şairler………….. denilen klişeleşmiş

Evliya Çelebi

EVLİYA ÇELEBİ (1611 -1682) ♦ 17. yüzyılda düz yazı alanında en önemli sanatçılardandır. ♦ Gezi türünde edebiyatımızın en büyük yazarıdır. ♦ Aslen Kütahyalı bir aileden gelen saray kuyumcusu Derviş Zılli Mehmet Ağa’nın oğlu olup İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Medrese öğreniminden sonra

Katip Çelebi

KÂTİP ÇELEBİ (1609 -1657) 17. yüzyılda orta nesrin en önemli temsilcisidir. Hacı Halife lakabıyla bilinir. Enderun’dan silahtarlık göreviyle çıkmış aydın bir babanın oğlu olarak istanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüş, orduda kâtiplik yapmış, bazı seferlere katılmış, birçok memleketi tanıma fırsatı bulmuştur.