Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı Soru Bankası

s1

2. Tanzimat döneminde yazılan aşağıdaki eserlerden hangisi, karşısındaki yazara ait değildir?

A) Durub-ı Emsal-i Osmaniye : Şinasi
B) Kamus-ı Türki: Şemsettin Sami
C) Lehçe-i Osmani: Ahmet Vefik Paşa
D) Lügat-ı Naci: Muallim Naci
E) Lehçet-ül Hakayık: Recaizade Mahmut Ekrem

3. Yazarın bu yapıtı, “alafranga züppe tipiyle alay eden bir roman” olarak değerlendirilir. Bu tip, Bihruz Bey’in kişiliğinde somutlaşmıştır. Bihruz Bey’in üç merakı vardır: “Birincisi araba kullanmak, ikincisi alafranga beylerin hepsinden daha süslü gezmek, üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve gazinolardaki garsonlarla Fransızca konuşmak…”
Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah
B) Sergüzeşt
C) Karabibik
D) Araba Sevdası
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi, farklı bir sanatçı tarafından yazılmıştır?

A) Gülnihal
B) Felatun Bey ile Rakım Efendi
C) Cezmi
D) Celalettin Harzemşah
E) Vatan – yahut – Silistre

5. Baskı ve yılgı ortamı, yazarların, ozanların toplumsal ve siyasal konulardan uzaklaşmasına yol açmıştır. Sanatçılar, suya sabuna dokunmayan konuları yeğlemişler, sanatsal sorunları sınırlı ölçüler içinde tartışma yolunu seçmişlerdir. Aşk ve duygusal yaşamla ilgili konulara dadanmışlardır. Ülke sorunları karşısında aldırmazlığa, tam bir nemegerekirciliğe düşmüşlerdir. Edebiyatın Batılılaşması konusunda önemli adımlar atmaları, belki tek olumlu özellikleridir.
Bu parçada özelliklerine değinilen sanatçılar, aşağıdaki topluluklardan hangisine bağlı olabilir?

A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Âti
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet

6. Yazarlığa ‘Tercüman-ı Hakikat” gazetesinde başlamış, daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde çalışmıştır, istanbul halkının yaşayışını, gelenek ve göreneklerini yansıtmış, devrinin yazı yönteminden ayrılarak konuşma dilini ve istanbul ağzını bütün incelikleriyle kullanmıştır. Köşeyazılarını “Şehir Mektupları”, “Eşkal-i Zaman”; anılarını “Falaka”, “Muharrir, Şair, Edip” gibi yapıtlarda toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ahmet Mithat
B) Hüseyin Cahit
C) Ahmet Rasim
D) Muallim Naci
E) Hüseyin Rahmi

7. “Memleket edebiyatı” anlayışının ilk örneklerini verenlerden olan ……. ; konusu yönünden duygusal bir aşk romanı olan …….. adlı yapıtında, Anadolu’yu değişik yönleriyle tanıtmıştır. Bu romanında Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Kuşadası gibi yöreleri; bu yörelerde yaşayan insanların sorunlarını sergilemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Refik Halit Karay, Yezidin Kızı
B) Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu
C) Falih Rıfkı Atay, Bizim Akdeniz
D) Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban

8. 2. Meşrutiyet döneminde özgün şiirleriyle /aruz ölçüsünü sürdüren/ şairlerimizden biri de Yahya

                                                                                                             I.

Kemal’dir. /Şiir anlayışı Mehmet Akif‘inkine çok yaklaşır./ Ses ve ahengi ön plana alır. / Toplum

                                                II.                                                                             III.

sorunlarından uzak durur/, daha çok lirik şiirler yazar/.

                         IV.                                                  V.

Bu parçanın numaralanan bölümlerinden hangisinde bilgi yanlısı vardır?

A)I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

9. Zaman zaman başka türlerde de yazmakla birlikte, asıl olarak yalnızca şairlikleriyle tanınan sanatçılar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada gösterilmiştir?

A) Mehmet Emin Yurdakul, Faruk Nafiz Çamlıbel, M. Akif Ersoy
B) Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Ahmet Haşim
C) Ömer Seyfettin, M. Fuat Köprülü, F. Nafiz Çamlıbel
D) A. Canip Yöntem, A. Haşim, Y. Kemal Beyatlı
E) R. Tevfik Bölükbaşı, Ömer Seyfettin, F. Nafiz Çamlıbel

10. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim’le Yahya Kemal’de ortak değildir?

A) Aruz ölçüsüyle yazma
B) Düzyazı türünde de eser verme
C) Nazmın nesre yaklaştırılmasına karşı çıkma
D) Divan şiiri zevkini yeni bir yorumla yaşatma
E) Şiirde, toplum sorunlarından uzak durma

11. Aşağıdakilerden hangisi, hem “Ulusal Edebiyat” hem de “Cumhuriyet Edebiyatı” dönemlerinde ürün veren sanatçılar arasında yer almaz?

A) Ömer Seyfettin
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Ali Canip Yöntem
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Emin Yurdakul

12. …… ve ……. ; dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” diye adlandırılan öykü anlayışının, Türk edebiyatındaki ilk temsilcileri sayılır.
Bu parçanın başında boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?

A) Peyami Safa, Haldun Taner
B) S. Faik Abasıyanık, A. Hamdi Tanpınar
C) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal
D) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
E) Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar

13. ….. tarafından yazılan “Üç Şehitler Destanı, İstiklal Savaşı, Yedi Memetler” gibi şiir kitapları, yapma destan‘ın Türk edebiyatındaki örnekleri arasında sayılabilir.
Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cahit Külebi
B) Behçet Necatigil
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Kemalettin Kamu
E) Behçet Kemal Çağlar

14. Bu dönemde hece ölçüsü kullanılmakla birlikte daha çok serbest nazımla şiirler yazılmıştır. Kendi duygu, görgü ve yaşam koşullarımızı yansıtan yerli bir edebiyat gelişmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Âti
D) Ulusal Edebiyat
E) Cumhuriyet

15. ‘Dergâh” dergisinde yayımladığı şiirlerle edebiyata başladı. Ama bu alanda ısrarlı olmadı; deneme ve eleştirileriyle tanındı. Özellikle 1940 ‘tan sonraki sanatçılar üzerinde etkili oldu. Türkçenin özleşmesi için çalıştı; yazılarında devrik cümleye sıkça yer verdi. Pek çok çeviri yaptı.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa
B) Haldun Taner
C) Nurullah Ataç
D) Falih Rıfkı Atay
E) Melih Cevdet Anday

CEVAP ANAHTARI

1.A     2. E     3. D    4. B     5. B     6. C     7. B      8. B      9. A     10. D     11. A     12. C      13. C     14. E     15. C